Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, autorská díla

Účastí v Soutěži a odpovědí na soutěžní otázky Organizátorovi dává každý Účastník Organizátorovi:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a to za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání ceny a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora. Účastník odpovědí na soutěžní otázku zároveň uděluje souhlas Organizátorovi k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodních sdělení je poskytován na dobu 5 let od účasti v Soutěži. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodních sdělení lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle §21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci;

Souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v médiích (zejména tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení Soutěže. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl.

^